Integritetspolicy

För oss på Fastighetsboxbutiken är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Fastighetsboxbutiken samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.

Egendom – fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc

Information vi samlar in om dig – när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Fastighetsboxbutiken kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

– Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
– Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
– Leverera varor och tjänster
– Eventuella garanti- och reklamationsärenden
– Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
– Skicka ut nyhetsbrev, Cookies eller liknande tekniker.

Fastighetsboxbutiken behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
– Förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i, t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc (affärsutveckling och kvalitetssyfte).
– Inspelning av samtal i kundtjänst (kvalitet och utbildningssyfte)
– Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)

Fastighetsboxbutiken kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

Kommunicera med dig

Fastighetsboxbutiken kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig, alternativt kan du maila till info@fastighetsboxbutiken.se. Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom koncernen: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Fastighetsboxbutiken komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom koncernen.

Betal- och kreditbolag – För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Fastighetsboxbutiken komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. Endast Fastighetsboxbutiken eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Vart sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Fastighetsboxbutiken vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

– Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
– Behandlingen är olaglig
– Vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Fastighetsboxbutiken.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

– Om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig
– Om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
– Om du har samtyckt till behandlingen

Kontakta oss

Kontakta personuppgiftsansvarig på Fastighetsboxbutiken på info@fastighetsboxbutiken.se

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Buildor behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Dataispenktionens kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Buildor förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Varukorg